Samla avlopp

Projekt Samla avlopp fokuserar på gemensamma lösningar för enskilda avlopp och på länsstyrelsens tillsynsroll enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Inom projektet har det tagits fram tre handledningar, två som främst riktar sig till kommunerna och en som främst riktar sig till länsstyrelserna. Vägledningarna hittar du till höger under "Relaterat".

I kommunhandledningarna beskrivs vilka lagstiftningar som gäller för avlopp och vilka möjligheter det finns för gemensamma anläggningar. I kommunhandledningarna ges även goda exempel på hur man arbetat med gemensamma anläggningar och omvandlingsområden. Det finns också förslag på hur man med digitala planeringsunderlag kan visa behovet av åtgärder till följd av vattendirektivet.

I länsstyrelsehandledningen beskrivs länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det presenteras även exempel på i vilka situationer det kan bli aktuellt att förelägga en kommun om åtgärder. OBS Under 2014 har denna handledning uppdaterats inom projektet LAV och VA-planering  

Projektet pågick från mars 2008 till april 2009 och är avslutat.

Projektdeltagare

Stefan Fahlstedt   Länsstyrelsen Skåne 
Helena Götherfors-Westman   Haninge kommun 
Maria Hübinette   Länsstyrelsen Västra Götaland 
Ingela Höök Miljösamverkan Sverige 
Klas Jonsson   Länsstyrelsen Dalarna 
Annika Klarnäs Jacobsson   Länsstyrelsen Södermanland 
Annika Svensson   Länsstyrelsen Västra Götaland 
Tomas Waara  

Länsstyrelsen Uppsala