LAV och VA-planering

Länsstyrelserna har ett ansvar att utöva tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Detta är också sammankopplat med ett regionalt ansvar för planering av vattenförsörjning och med att hjälpa kommunerna med råd och stöd beträffande deras planering av vatten- och avloppsförsörjning.
Rapportomslag

Projektet har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Handläggarstödet bygger på den vägledning för länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV som Miljösamverkan Sverige tog fram inom projekt Samla avlopp år 2009. Det tidigare materialet har dock både uppdaterats och utökats för att kunna utgöra ett ännu bättre stöd vid tillsynen. 

Bland de tillägg som gjorts i förhållande till den tidigare vägledningen kan nämnas nya rättsfall i bilaga 1 och bilagorna 2-4 i sin helhet. Dessutom har all text i grundrapporten setts över. 

Rapport med bilagor Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster.pdf

Förutom handläggarstödet har projektet arbetat fram en informationsbroschyr om LAV riktad till kommunerna och ett förslag till webbtext för länsstyrelsernas webbplatser.   

Projektet pågick under perioden augusti 2013-september 2014. 

Projektdeltagare

Ingela Höök

  Miljösamverkan Sverige
Helena Hasselquist   Örebro kommun
Anna-Stina Påledal   Länsstyrelsen Östergötlands län
Annika Svensson   Länsstyrelsen Västra Götalands län
Henrik Wapen   Länsstyrelsen Värmlands län
Maria Hübinette   Kungälvs kommun