Om Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar. Målet är en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig myndighetsutövning.

Miljösamverkan Sverige ska fungera som ett stöd i både länsstyrelsernas operativa myndighetsutövning och dess informativa och förebyggande arbete. En viktig roll är att arbeta med utveckling av tillsyn och prövning och att bidra till de ingående myndigheternas verksamhetsutveckling. Arbetet ska även stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen. Avsikten med samarbetet är också att komplettera Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning till de regionala och indirekt lokala tillsynsmyndigheterna.

Miljösamverkan Sveriges insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Insatserna handlar bland annat om att: 

  • Utarbeta handläggarstöd till länsstyrelser i första hand men även till kommuner 
  • Genomföra gemensamma informations- och tillsynskampanjer 
  • Genomföra vissa utbildningar 
  • Skapa samverkan med länsstyrelsernas förvaltningsorganisation  
  • Återföra resultat till länsstyrelsernas ordinarie verksamhet 

Organisation

Miljösamverkan Sverige bedrivs i samverkan mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Organisationen består av en styrgrupp, referensgrupp, projektgrupper med tillhörande projektledare samt en kanslifunktion med verksamhetsledare, kommunikatör, controller och juriststöd.