Om Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Målet är en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig hantering i tillsynsfrågor.

Miljösamverkan Sverige ska fungera som ett stöd i både länsstyrelsernas operativa myndighetsutövning och dess informativa och förebyggande arbete. Arbetet ska även stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen. Avsikten med samarbetet är också att komplettera Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning till de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna.

Miljösamverkan Sveriges insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Insatserna handlar bland annat om att: 

  • Ta fram informations- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor 
  • Utarbeta handledningar och riktlinjer för tillsyn, skydd och säkerställande med mera 
  • Gemensamma informations- och tillsynskampanjer 
  • Kurser och seminarier i anslutning till projekten
  • Samla och sprida befintligt material mellan länsstyrelserna.

Organisation

Miljösamverkan Sverige bedrivs i samverkan mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Organisationen består av en styrgrupp och referensgrupp samt projektgrupper med tillhörande projektledare och kontaktpersoner.