Tillsynsrapport

En nyhet i industriutsläppsbestämmelserna är att kraven på tillsynsrapport regleras.

Skriftlig tillsynsrapport krävs

Miljötillsynsförordningen reglerar att tillsynsmyndigheten senast två månader efter genomfört tillsynsbesök hos en industriutsläppsverksamhet ska lämna en skriftlig tillsynsrapport till verksamhetsutövaren.

Detta framgår i 1 kap. 11 § tredje punkten Miljötillsynsförordningen.

Mall för tillsynsrapport

Här finns förslag till mall för tillsynsrapport. Mallen är anpassad efter vårt förslag till dagordning för tillsynsbesök.

Text markerad med gul färg ska anpassas till det aktuella ärendet. Kommentarer avsedda för internt bruk är skrivna med kursiv stil.  

 

 

 

ill. M Hernebring

 Content Editor

​Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 11 § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten

1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet

2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det förstnämnda besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och

3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2013:268).