Bedömning av besöksfrekvens

Tillsynsmyndigheten ska besöka industriutsläppsverksamheter som innebär betydande risker för miljön minst en gång per år och övriga verksamheter minst vart tredje år. Besöksfrekvensen ska anges i ett tillsynsprogram för varje industriutsläppsverksamhet. Det framgår i 1 kap. 10a § i miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13).

Fyraårscykel

I samband med att BAT-slutsatser offentliggörs för huvudverksamheten påbörjas en fyraårsperiod under vilken verksamhetsutövaren i dialog med tillsynsmyndigheten ska arbeta med att klara efterlevnaden av BAT-slutsatserna. Slutsatserna ska uppfyllas senst fyra år efter offentliggörandet.

Årliga tillsynsbesök

Vi menar att under denna fyraårscykel är det lämpligt med årliga tillsynsbesök. Det underlättar för bägge parter. Många tolkningar och bedömningar blir säkert aktuella under denna period. Tillsynsmyndigheten behöver följa, stötta och kontrollera processen.

När BAT-slutsasterna uppfylls

Vi anser att tillsynsmyndighetens bedömning av hur ofta tillsynsbesök krävs kan grundas på den redan etablerade indelningen enligt A-, B- respektive C-verksamheter. Det innebär att för A-verksamheter gäller tillsynsbesök minst en gång per år och för B verksamheter minst vart tredje år. OBS! Detta gäller efter det att verksamhetsutövaren uppfyller BAT-slutsatserna.

Läs mer om bedömning av besöksfrekvens här.

 Fyraårscykel

Vi rekommenderar årliga tillsynsbesök de fyra första åren.

Tillsynsbesök regleras - se 1 p.

 

Kraven på tillsynsbesök för industriutsläppsverksamheter har införts i 1 kap 10 a § Miljötillsynsförordningen (2011:13):

10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i.

I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte överskrida tre år. Förordning (2016:1198).

11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten
1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet,
2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, och
3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen till verksamhetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2016:832).