Periodisk kontroll

Periodisk kontroll är ett nytt begrepp för tillsyn av industriutsläppsverksamheter.
grundvattenrör

Periodiska kontroller, enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) 1 kap. 21 och 22 §§, av mark och grundvatten ska utföras första gången senast fyra år efter det att huvudslutsatserna offentliggjorts.

Därefter ska kontroll av grundvatten ske minst vart femte år och kontroll av mark minst vart tionde år. Tillsynsmyndigheten behöver ta ställning till vilka parametrar som verksamhetsutövaren ska kontrollera och till hur ofta kontrollerna ska ske. Egenkontrollprogrammet bör uppdateras i samband med detta.

Vägledning om periodiska kontroller finns hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets rapport 6702, avsnitt 10.2

 

 

 Industriutsläppsfo 1 kap.21-22 §§

Periodiska kontroller

 21 § Den som bedriver en industriutsläppsverksamhet ska utföra periodiska kontroller av mark och grundvatten inom detområde där verksamheten bedrivs. Kontrollerna ska avse deämnen som förekommer i verksamheten och som riskerar attmedföra en föroreningsskada.

22 § Kontroller enligt 21 § ska genomföras

1. första gången senast fyra år efter det att huvudslutsatseroffentliggjordes första gången, och

2. därefter minst en gång vart femte år av grundvatten ochminst en gång vart tionde år av mark.

Kontrollerna får ske mer sällan, om en systematisk bedömningav föroreningsrisken enligt 6 § första stycket förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll visar attkontroller inte behövs eller att kontroller kan genomförasmed andra tidsintervall.