Miljörapport  och BAT-slutsatser

Industriutsläppsverksamheter ska redovisa BAT-slutsatser i sin miljörapport från och med det verksamhetsår som inträffar året efter det att slutsatserna har offentliggjorts.

Tillsynsmyndigheten behöver prioritera granskningen av miljörapporten vid det första tillfället BAT-slutsatserna redovisas.

Granskning av BAT-slutsatser i miljörapporten

Att tillsynsmyndigheten granskar slutsatserna tillsammans med aktuella tillståndsvillkor är grundläggande för att industriutsläppsverksamheten ska kunna visa att de uppfyller BAT-slutsatserna senast fyra år efter det att de offentliggjorts. Tillsynsmyndigheten behöver vara tydlig med eventuella synpunkter så att verksamhetsutövaren har en rimlig möjlighet att hinna med att uppnå aktuella krav alternativt söka dispens/alternativvärden.

Klassning och koder

En nyhet i och med miljörapporteringen för verksamhetsåret 2014 är att verksamhetsutövaren ska ange koder enligt miljöprövningsförordningen och industriutsläppsförordningen samt vilka BREF:ar som man är berörd av.

Läs mera om granskning av BAT-slutsatser i miljörapporten här.

 

Naturvårdsverkets vägledning om miljörapportering.

 

BAT-slutsatser av olika slag

BAT​Best Available Techniques, bästa tillgängliga teknik (art. 3.10 IED). ​
BAT-slutsats

Slutsats om bästa tillgängliga teknik finns både med och utan miljöprestandanivåer (värden). ​

​BAT-AEPL

​BAT Associated Environmental Performance Level är det samlade begreppet för BAT-slutsatser med tillhörande miljöprestandanivåer (värden). Miljöprestandanivåer kan omfatta:

  • Utsläppsnivåer (utsläppsvärden)
  • Förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden)
  • Andra nivåer (t.ex. reningseffektivitet)
BAT-AEL​BAT Associated Emission Level, en BAT-slutsats med tillhörande utsläppsnivåer/utsläppsvärden, ofta angivna som ett intervall (art. 3.13 IED).  ​
​BAT-slutsats med konsumtionsvärde​BAT-AEPL med tillhörande förbrukningsnivåer (konsumtionsvärden). ​

 

 BAT-slutsatser i miljörapport

 

Figuren visar när offentliggjorda BAT-slutsatser ska redovisas i miljörapporten.

Exempel på fyraårscykel

För att förenkla miljörapporteringen har en mall tagits fram för redogörelse av BAT-slutsatser. Den finns hos SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen och uppdateras återkommande. Länk till SMP finns i rubriken ovan.

 

 Checklistor till hjälp vid granskning

Flik I, Allmänna frågeställningar för industriutsläppsverksamheter, ger en samlad överblick.

Flik II, Granskning av tillämpliga BAT-slutsatser, är till hjälp vid granskning av respektive slutsats.

 

Här finns checklista till hjälp vid granskning av slutsatserna.