Information till verksamhetsutövare

Information om nya BAT-slutsatser ska skickas i flera led. Vi har tagit fram förslag till innehåll i det brev tillsynsmyndigheten ska sända till verksamhetsutövaren.

Information från centrala myndigheter

När nya BAT-slutsatser antas skickar Naturvårdsverket, alternativt Jordbruksverket, information om detta till berörda tillsynsmyndigheter. Detta regleras av industriutsläppsförordningen.

Ändringar i industriutsläppsförordningen

I nuläget dröjer det relativt lång tid efter det att BAT-slutsatser offentliggörs inom EU till dess att information går ut från de centrala myndigheterna till tillsynsmyndigheterna. Det beror bland annat på att Naturvårdsverket parallellt tar fram förslag på hur de nya BAT-slutsatserna ska införlivas i industriutsläppsförordningen.

 

Brev till verksamhetsutövaren

Så fort tillsynsmyndigheten får information från Naturvårdsverket/Jordbruksverket om antagna BAT-slutsatser ska tillsynsmyndigheten meddela de verksamhetsutövare som berörs.

Här nedan finns mall för detta informationsbrev. Den gråmarkerade texten måste anpassas till respektive verksamhetsutövare.

 

Brev till VU

Brev till VU

 

 

2 kap. Slutsatser om bästa tillgängliga teknik

1 § När slutsatser om bästa tillgängliga teknik har antagits ska Naturvårdsverket eller, i fråga om verksamheter som avses i 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251), Statens jordbruksverk efter slutsatsernas offentlig-görande informera berörda tillsynsmyndigheter om detta.

 2 § När tillsynsmyndigheten har blivit informerad enligt 1 § ska myndigheten genast informera de verksamhets-utövare somomfattas av slutsatsen.

 BAT-slutsatser, när träder de i kraft?

Tidslinje för BAT-slutsatser

Bilden ovan visar exempel på när BAT-slutsatser börjar gälla. Här finns såväl sidoverksamheter som huvudverkamhet med.