Information allmänhet - Återrapportering

Industriutsläppsdirektivet (IED) ställer omfattande krav på
raportering till EU (via Naturvårdsverket) och att allmänheten ska ha tillgång till viss information/data för verksamheter som omfattas av IED. Det pågår arbete på nationell nivå med att ta fram lösningar på hur sådan information ska hanteras.


Naturvårdsverket har i samverkan med flera berörda myndigheter under hösten 2014 startat ett samverkansprogram i syfte att koordinera de åtgärder som krävs.  

För närvarande är det inte utrett eller fastställt vilka uppgifter som omfattas och hur informationen ska hanteras. Tillsynsmyndigheterna bör vara medvetna om att det är viktigt att säkerställa att information om tillsynsbesök, ärenden, dokument med mera som har koppling till IED kan komma att behöva tillgängliggöras i enlighet med vad som kommer att beslutas i samverkansprogrammet.

Här finns mera att läsa.

 Märk dina IED-ärenden redan nu!

Temporär lösning

För att underlätta kommande återrapportering rekommenderar vi att redan nu ange IED i ärendemeningen i aktuellt ärendehanteringssystem.

Läs mera här.

 

utsläpp till luftutsläpp till vatten